������������������������������������������������������������������ทั้งหมด