สมัครสมาชิกใหม่


1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีตำแหน่งประจำในจังหวัดสงขลา และมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการในสถานศึกษาหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

1.3 เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำในสถานศึกษา หรือสำนักหรือกองหรือฝ่ายการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4 เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู หรือเจ้าหน้าที่ประจำของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.5 เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3 สลิปเงินเดือน (ล่าสุด)

2.4 หลักฐานพร้อมใบสมัคร
2.4.1 กรณีข้าราชการทุกประเภท แนบสำเนาใบ ก.พ.7
2.4.2 กรณีลูกจ้างประจำที่สังกัดสถานศึกษาหรือส่วนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
2.4.3 กรณีพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยแนบสำเนาสัญญาจ้างการทำงาน
2.4.3 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน แนบสำเนาสมุดประจำตัวครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และหรือหนังสือบรรจุครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่โดยประทับตราของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาแล้วแต่กรณี

3. คณะกรรมการดำเนินการจะทำการสอบสวนพิจารณาและอนุมัติรับเป็นสมาชิก

4. ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมปฐมนิเทศตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนด