อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก

1. ออมทรัพย์ทั่วไป :
1.1 เปิดบัญชีตั้งแต่ 100 บาท :
0.50%

2. ออมทรัพย์พิเศษ (รับดอกเบี้ยรายปี) :
2.1 เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 – 299,999 บาท :
1.50%

2.2 เปิดบัญชีตั้งแต่ 300,000 – 499,999 บาท :
1.75%

3. ออมทรัพย์พิเศษ (รับดอกเบี้ยรายเดือนหรือรายปี) :
3.1 เปิดบัญชีตั้งแต่ 500,000 – 599,999 บาท :
1.75%

3.2 เปิดบัญชีตั้งแต่ 600,000 – 999,999 บาท :
2.25%

3.3 เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000,000 – 9,999,999 บาท :
2.50%

3.4 เปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป :
2.75%

4. เงินฝากประจำ :
4.1 เงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือน :
2.75%

4.2 เงินฝากประจำ ระยะเวลา 24 เดือน :
3.00%

5. เงินฝากสหทวีสิน :
2.75%


อัตราดอกเบี้ย เงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน :
5.25%

2. เงินกู้สามัญ :
5.25%

3. เงินกู้พิเศษ :
3.1 เงินกู้พิเศษที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น :
4.75%

3.2 เงินกู้พิเศษเงินฝากค้ำประกัน :
4.50%

3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ :
4.75%

3.4 เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง :
5.25%