บริการเงินกู้


สามัญ

เงินกู้สามัญ


1. กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่าของหุ้น วงเงินกู้สูงสุด 3,000,000 บาท

2. ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 180 งวด หรือ
2.1 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการที่รับบำเหน็จรายเดือน ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75 ปี

2.2 สมาชิกที่ไม่เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการที่รับบำเหน็จรายเดือน ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

3. สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญตามสัญญาเดิมจะขอยื่นคำขอกู้ใหม่ได้ เมื่อมีการส่งงวดชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด

4. จำนวนผู้ค้ำประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ
- เงินกู้ไม่เกิน 750,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำ 1 คน
- เงินกู้เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำ 2 คน
- เงินกู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,250,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำ 3 คน
- เงินกู้เกิน 2,250,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำ 4 คน

4.2 สมาชิกผู้กู้ที่ไม่เป็นข้าราชการ
- เงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำ 2 คน
- เงินกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำ 3 คน
- เงินกู้เกิน 2,000,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำ 4 คน

5. สมาชิกผู้ค้ำประกัน มีข้อกำหนดดังนี้
5.1 ไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
5.2 คู่สมรสไม่ค้ำประกันหนี้รายเดียวกัน
5.3 ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้
5.4 สมาชิกแต่ละคนค้ำประกันได้ไม่เกิน 4 สัญญา

พิเศษ

เงินกู้พิเศษ


1. เงินกู้พิเศษไม่เกินมูลค่าหุ้น
1.1 กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของหุ้นเมื่อรวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1.2 ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 360 งวด

2. เงินกู้พิเศษเงินฝากค้ำประกัน
2.1 กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของยอดเงินในสมุดคู่ฝาก

2.2 การส่งงวดชำระหนี้ ดังนี้
2.2.1 เงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 180 งวด

2.2.2 เงินกู้เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 240 งวด

2.2.3 เงินกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 360 งวด

2.2.4 เงินกู้เกิน 3,000,000 บาท ชำระหนี้เงินต้นไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท แต่ต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 360 งวด

3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
3.1 กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของหุ้น วงเงินกู้สูงสุด 5,000,000 บาท

3.2 ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 480 งวด หรือ
3.2.1 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการที่รับบำเหน็จรายเดือน ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 80 ปี

3.2.2 สมาชิกที่ไม่เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการที่รับบำเหน็จรายเดือน ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75 ปี

4. เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.1 กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของหุ้น วงเงินกู้สูงสุด 5,000,000 บาท

4.2 ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 360 งวด หรือ
4.2.1 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการที่รับบำเหน็จรายเดือน ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 80 ปี

4.2.2 สมาชิกที่ไม่เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการที่รับบำเหน็จรายเดือน ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 75 ปี


หมายเหตุ : อสังหาริมทรัพย์ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง และนครศรีธรรมราช