สวัสดิการสมาชิก

6. เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม

6.1 ช่วยเหลือค่าทำศพ 10,000 บาท

6.2 ช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก

# ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จำนวนเงิน (บาท)
6.2.1 มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 10,000
6.2.2 มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35,000
6.2.3 มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 45,000
6.2.4 มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 55,000
6.2.5 มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 65,000
6.2.6 มากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 75,000
6.2.7 มากกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี 85,000
6.2.8 มากกว่า 30 ปี 95,000

6.3 ช่วยเหลือตามมูลค่าหุ้น

# เงินค่าหุ้น จำนวนเงิน (บาท)
6.3.1 มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 30,000 10,000
6.3.2 มากกว่า 30,000 แต่ไม่เกิน 80,000 30,000
6.3.3 มากกว่า 80,000 แต่ไม่เกิน 130,000 40,000
6.3.4 มากกว่า 130,000 แต่ไม่เกิน 180,000 45,000
6.3.5 มากกว่า 180,000 แต่ไม่เกิน 230,000 55,000
6.3.6 มากกว่า 230,000 แต่ไม่เกิน 280,000 65,000
6.3.7 มากกว่า 280,000 75,000

6.4 เงินช่วยเหลือตามเงินฝากกับสหกรณ์ทุกบัญชีรวมกัน
เงินฝากตั้งแต่ 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ได้รับ 10,000 บาท
เงินฝากเกิน 500,000 บาท ได้รับ 20,000 บาท

6.5 กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ ได้รับเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท

6.6 สหกรณ์จ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาท


หลักฐานการขอรับ

- สำเนาใบมรณะบัตร หรือคำสั่งศาล
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับประทับตราตาย) และสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวของทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์
- สำเนาทะเบียนสมรส
- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ)
- สำเนาใบมรณะบัตรทายาทที่ถึงแก่กรรม
- สำเนาสมุดธนาคารกรุงไทยของผู้รับเงิน (ถ้ามี)
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง