วิสัยทัศน์

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี เอื้ออาทรต่อสังคม"

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้กล่าวไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้กำหนดพันธกิจหลัก 5 ประการ ไว้ดังนี้

พันธกิจที่ 1. พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง
พันธกิจที่ 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 4. ส่งเสริมสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก
พันธกิจที่ 5. ส่งเสริมสนับสนุนต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสหกรณ์

หลักการสหกรณ์ 7 ประการ

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence )
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)