บริการเงินฝาก


เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1. การเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

2. การฝากเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

3. การถอนต้องให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่า 100 บาท

4. การจ่ายดอกเบี้ยจะคำนวณเป็นรายวัน และนำเข้าบัญชีให้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี

5. สำหรับผู้ฝากเงินครั้งละไม่น้อยกว่า 500,000 บาท จะขอรับดอกเบี้ยรายเดือนก็ได้ โดยสหกรณ์จะนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน แต่ในบัญชีต้องมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 500,000 บาท