ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ชื่อ “สหกรณ์ครูสงขลา จำกัดสินใช้”

มีสมาชิก 289 คน ทุนเรือนหุ้น 22,190 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2512

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ผู้ก่อตั้งคือนายสง มากแสง ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาในขณะนั้น ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 ชื่อ “สหกรณ์ครูสงขลา จำกัดสินใช้” ต่อมาได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด” ประเภทสหกรณ์การธนกิจ เลขหมายทะเบียนที่ 75/11162 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2512 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 โดยเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นมา โดยอาศัยส่วนหนึ่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานชั่งคราว กิจการของสหกรณ์ฯได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ โดยมีนายสง มากแสง เป็นประธานโดยตำแหน่งและศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอร่วมเป็นกรรมการ มีครูช่วยราชการ 3 คน ทำหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คือ นายอนันต์ เจริญศรี , นายโยธิน วานิยะพงศ์ และ นายสาโรช แสงประดับ แต่ยังไม่มีผู้จัดการ มีสมาชิก 289 คน ทุนเรือนหุ้น 22,190 บาท ต่อมาปลายปี 2508 สหกรณ์มีกำไรพอที่จ้างเจ้าหน้าที่ได้ จึงจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 2 คน มาร่วมงาน บรรดาครูอาจารย์ได้เห็นความสำคัญของสหกรณ์จึงสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ จนกระทั่งปลายปี 2509 จึงมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอีก 1 คน รวมเป็น 3 คน มีสมาชิก 1,432 คน ต่อมาปลายปี 2512 ครูช่วยราชการถูกเรียกกลับสังกัดเดิม นายอนันต์ เจริญศรี จึงลาออกจากราชการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ นับว่าเป็นผู้จัดการคนแรกของสหกรณ์.