สมาชิกภาพ


การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์


1. สมาชิกย้ายสังกัด


1.1 สมาชิกที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา ประสงค์โอนไปสหกรณ์อื่นในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงานใหม่ ต้องยื่นเรื่องขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง พร้อมแนบสำเนาคำสั่งดังกล่าว

1.2 สหกรณ์จะดำเนินการติดต่อไปยังสหกรณ์อื่น เพื่อโอนเงินค่าหุ้นและหรือขอชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก และสมาชิกจะพ้นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่โอนค่าหุ้นและชำระหนี้

2. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น


2.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมาปฏิบัติงานตำแหน่งประจำในจังหวัดสงขลา หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์

2.2 คณะกรรมการดำเนินการจะทำการสอบสวนพิจารณาและอนุมัติรับเป็นสมาชิก

2.3 ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมปฐมนิเทศตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนด

2.4 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

1. สมาชิกต้องทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์นี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม

2. ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามข้อ 1 มอบให้สหกรณ์

3. ถ้าสมาชิกไม่ได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน

4. ให้ผู้รับโอนประโยชน์จะต้องยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณะบัตรหรือคำสั่งศาลแสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย

5. ทุนเรือนหุ้นและเงินสงเคราะห์สวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ไม่ถือว่ามรดก แต่เงินฝากของสมาชิกถือว่าเป็นมรดก