������������������������������������������������������������������������������������������������ทั้งหมด