สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัดนายจำเริญ แพละออง
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัดนางจุรีรัตน์ หนูสวัสดิ์
รองผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ฝ่ายธุรการ

นายบุรินทร์รัศ ชีวรุ่งโรจน์

: หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางกัษมา เทพญา

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายธุรการ


นางสาวพรรณปพร นะมาเสถียร

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายธุรการ


นางสาวสภาวดี สิวะถาวร

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายธุรการ


นางสาวอรุณเนตร จันทศรี

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายธุรการ


นายเอกรัตน์ ธรรมสโร

: เจ้าหน้าที่ 2 ฝ่ายธุรการ


ฝ่ายการเงิน

นางสาวธัญพัฒน์ สมสุข

: หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางดุษฎี ตั้นซ้าย

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายการเงิน


นางอรณัฐชา เพชรรัตน์

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายการเงิน


นางสาวอิชยากรณ์ กาญจนะ

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายการเงิน


นางอัญมณี หลีเกียรติอนันต์

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายการเงิน


นางสาวอัจฉรา ปานงาม

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายการเงิน


ฝ่ายสินเชื่อ

นางปารัช เซียห้วน

: หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ


นางจริญญา ปาณะศรี

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสินเชื่อ


ดร.ธเนษฐ์ศักดิ์ เพชรรัตน์

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสินเชื่อ


นายพรศักดิ์ ภัตศรี

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสินเชื่อ


นางสาวสุนิสา คงตุก

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสินเชื่อ


นายภาณุพงศ์ บุญเพ็ชรทอง

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสินเชื่อ


นางสาวเขมจิรา แก้วแสงทอง

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสินเชื่อ


ฝ่ายวิชาการ

นางวัชรี สุวรรณมณี

: หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นายอนิรุทธ์ ธรรมชูโต

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายวิชาการ


นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายวิชาการ


นายก่อเกียรติ แสงวิลัย

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายบัญชี

นางอรพรรณ ประดิษฐ์

: หัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณรัตน์

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายบัญชี


ฝ่ายนิติการ

นางสาวธัชพร ศิริไพศาล

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายนิติการ


นายฐิติพงศ์ ด้วงประเสริฐ

: เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายนิติการ


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางสาวชนิสรา เนาวศิลป์

: เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์