สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี เอื้ออาทรต่อสังคม"

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้กล่าวไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้กำหนดพันธกิจหลัก 5 ประการ ไว้ดังนี้

eco พันธกิจที่ 1.พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง

eco พันธกิจที่ 2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

eco พันธกิจที่ 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

eco พันธกิจที่ 4.ส่งเสริมสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก

eco พันธกิจที่ 5.ส่งเสริมสนับสนุนต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสหกรณ์

หลักการสหกรณ์ 7 ประการ

face หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)

face หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)

face หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)

face หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence )

face หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)

face หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)

face หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)