ดาวน์โหลด
Posted: admin Date: 2011-06-29 14:37:01
IP: 182.232.89.49
 

งานธุรการ

 

================================================================================================

งานสินเชื่อ

  • เงินกู้สามัญ

           1. แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญ

               หนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับสมาชิกสังกัดเอกชน)

           หมายเหตุ - ในวันทำสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                            - สมาชิกค้ำประกันได้ไม่เกิน 4 สัญญา

            2. คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

  • เงินกู้พิเศษ

            1. แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ

                หนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับสมาชิกสังกัดเอกชน)

           หมายเหตุ ในวันทำสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้  จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์

           2. สัญญาเงินกู้หุ้นค้ำประกัน

           3. สัญญาเงินกู้เงินฝากค้ำประกัน

  • คำขอกู้ฉุกเฉิน

            1. สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

            2. สัญญากู้ฉุกเฉิน ATM

 

================================================================================================

  • อื่น ๆ

          1. บันทึกต่อท้ายสัญญา (ปรับโครงสร้างหนี้)

          2. คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ 

 

================================================================================================

งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

สสอค. (กอง 1)

สส.ชสอ. (กอง 2)