สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม
Posted: admin Date: 2020-10-07 08:48:53
IP: 14.207.61.7
 
 
 
 
 

วันที่ 30 กันยายน 2563 ประธานมานพ ทองแดง 

พร้อมด้วยกรรมการศูนย์ประสานงาน สสอค.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 

ได้มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาท ของสมาชิกถึงแก่กรรม 3 ราย 

ได้แก่ 

นางอัมพร ตรีวรรณไชย

นายณรงค์ ดียิ่ง

นายอรุณ วิเศษสินธุ์